16th Meeting Ankara, 1973: Programme

 

Daimî
Milletlerarası
Altaistler
Konferansı
Permanent
International
Altaistic
Conference
XVI. Toplantı XVIth Meeting

PROGRAM

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

21. Ekim Pazar

20.00 – 23.00 PIAC ve TKAE üyeleri için müşterek akşam yemeği ile gayriresmî açılış
(Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından Hacettepe Üniversitesinde).

Yemek fişi alan üyeler, öǧle yemeklerini Hacettepe Üniversitesi Lokantasının özel salonunda TKAE hesabına yiyebilirler.

22. Ekim Pazartesi

09.00

Anıt-Kabir’e bir heyet tarafından çelenk konulması

10.00

Resmî Açılıs Merasimi (M Salonu)

Başkan: Prof. Ahmet Temir
Sekreter: Dr. Talât Tekin

 1. İstiklâl Marşı
 2. Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel’in açış konuşması
 3. Kültür Müsteşarı Mehmet Önder’in konuşması
 4. PIAC Generel Sekreteri Prof. Denis Sinor’un konuşması
 5. XVI. PIAC Başkanı İsmail Hakki Tekinel tarafından bazı yabancı bilim adamlarına takdirname verilmesi
 6. Takdirname alanların konuşmaları
13.00 – 14.30 Öǧle yemeǧi
14.30 – 17.00 Tebliǧler

Başkan: Prof. Karl Jahn
Sekreter: Dr. Tuncer Baykara

 1. Prof. Annemarie von Gabain: Die staatliche Verfassung im uigurischen Königreich von Koço.
 2. Prof. Osman Turan: Türklerde Devet fikrinin tekâmülü.
 3. László Lörincz: The Nomadic State in the Mongolian and Altai-turk Heroic Epic.
 4. Kâzım Mirşan: Milâttan önce 16. yüzyıldan Milâttan sonra 6. yüzyıla kadar Türk devlet şekilleri.
 5. Prof. Bahaeddin Ögel: Türk devlet düşüncesinde günlük hayat ve dinin tesirleri.
 6. Dr. Müjgân Cunbur: Türk Divan Şiirinde Devlet fikri.

23. Ekim Salı

09.00 – 12.30

Tebliǧler

Başkan: Prof. Hans-Wilhelm Haussig
Sekreter: Dr. Osman F. Sertkaya

 1. Prof. Aulis J. Joki: Altaische staatliche und soziale Termini in den uralischen Sprachen.
 2. Prof. Chieh-hsien Ch’en: The Manchu Name System: How its tradition and development expresses the concept of the State.
 3. Prof. Zeynep Korkmaz: Kutagdu Bilig’de Devlet anlayışı.
 4. Dr. Saim Sakaoğlu: Doğu Anadolu halk masallarında Devlet fikri.
 5. Dr. Tuncer Gülensoy: Eski Moǧol içtimaî hayatında kadın ve onun Devlet idaresindeki rolü.
 6. Dr. Ahmet Bican Ercilasun: Nevaî’nin Mahbûbu’l Kulûb’unda Devlet anlayışı.
13.00 – 14.30 Öǧle yemeǧi
14.30 – 17.00 Tebliǧler

Başkan: Prof. Kemal Karpat
Sekreter: Dr. Mehmet Eröz

 1. Prof. Hans-Wilhelm Haussig: Die historischen Nachrichten über die Herkunft der Türken aus K’ang-kü.
 2. Prof. Karl Jahn: Timur und Ibn Haldun.
 3. Dr. Lajos Bese: Notes on the genealogy of Chingis Khan.
 4. Prof. Klaus Sagaster: Die Eroberung Tibets durch die Mongolen im 17. Jahrhundert (Bilder eines tibetischen Künstlers).
 5. Dr. M. Fahrettin Kirzioğlu: Dede-Korkut Oğuznameleri gelenekleri.
 6. Enver Konukçu: Hindistan’da ilk Altaylı kabilelerden Hunlar.
21.00 Hacettepe Üniversitesi Folklor Kolunun Türk Halk Oyunları gösterisi (M. Salonu)

24. Ekim Çarşamba

09.30 – 12.30

Tebliǧler

Başkan: Prof. Annemarie von Gabain
Sekreter: Dr. Semra Ögel

 1. Prof. Kemal Karpat: Gagavuz Türklerinin tarihî menşei üzerine.
 2. Prof. Josef Matuz: Zur Frage der Lebensmittelversorgung der osmanischen Armee im Felde im 16. Jh.
 3. Bálint Csanád: Les selles hongroises du Xe s. et leurs relations orientales.
 4. Dr. Tuncer Baykara: Raşideddin Oğuznamesine göre Oğuz’un ordu düzeni.
 5. Chi Tang: … … …
 6. Dr. Mustafa Kafali: … … …
13.00 – 14.30 Öğle yemeği
14.30 – 17.00 Tebliğler

Başkan: Prof. Nicholas Poppe
Sekreter: Dr. István Vásáry

 1. Prof. Hasan Eren: Türk dilinin etymologique sözlüğünden yapraklar.
 2. Lektor Iben Raphael Meyer: Zu den Wochennamen der Wolga-bulgarischen Inschriften.
 3. Dr. Talât Tekin: Consonant loss in Pre-Turkic.
 4. István Mándoky: Macaristan’daki Koman dilinin Moğolca unsurları.
 5. Dr. Osman F. Sertkaya: Tonyukuk âbidesindeki Kuduz kelimesi üzerine.
 6. Dr. Nehmettin Hacieminoğlu: … … …

25. Ekim Perşembe

09.30 – 12.30

Tebliğler

Başkan: Prof. Shirô Hattori
Sekreter: Dr. István Mándoky

 1. Dr. Emel Esin: İlk Türk moncuk, tös ve bayrakları.
 2. Dr. András Kelemen: Recherches Psychopathologiques sur le chamanisme hongrois.
 3. Dr. Beyhan Karamağaralı: Narlıdere Tahtacılarının mezar taşları.
 4. Prof. Abdülkadir Karahan: Horasan kültürünün Türk edebiyatında izleri.
 5. Beria Remzi Özoran: Altay kültür müesselerinde Kurultay ve Kıbrıs Türkü.
 6. Prof. Nejat Diyarbekirli: … … …
13.00 – 14.30 Öğle yemeği

14.30

İdarî İşler Ve Kapanış

 1. Gelecek yıl yapılacak XVII. toplantı üzerine teklifer.
 2. PIAC = DAMAK ile ilgili dilekler.
 3. Kapanış konuşmaları.

20.30

Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel tarafından PIAC = DAMAK dolayısiyle Atatürk Orman Çiftliği Marmara Oteli salonlarında veda yemeği.

(Davetiye ayrıca sunulacaktır).

26. Ekim Cuma

İkinci Sirkülerimizde, 26 Ekim 1973 gününden itibaren 4 grup halinde (A, B, C, D) yapılacağı bildirilen seyahatler, Türkiye Cumhuriyetinin 50. yıldönümünü kutlama törenleri dolayısile yeter sayıda vasıta temin edilemediğinden iptal edilmiştir. Misafirlerimizden özür diler, hayırlı yolculuklar temenni ederiz.