Türkmen, Fikret

Participation:

Contact: fikret.turkmen@ege.edu.tr

Position: Retired academic personnel (Prof. Dr.)

Fields of Interest

Folklore, Folk Literature, Turkish Literature, Culture, Central Asian Studies
Research activities

Co-founder of the Journal of Turkish World Studies

Co-founder of the Journal of Turkish Language, Language and Literature

Attending international conferences in Azerbaijan, Ukraine, and Kosovo

Lecturing in Kazakhstan (Kazakh State Women’s Teacher Training University and
University of Eurasia) and in China (Minzu University)

Publications

Books (Selection):

-Letâif-i Nasreddin Hoca- Nasreddin Hoca Latifeleri (Burhaniye Tercümesi), İnceleme, Şerh Seyyid Burhaneddin Çelebi, Hazırlayan; Fikret Türkmen, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2013.(2.bsm)

– Âşık Lütfi-Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri, (Haz. Fikret Türkmen vd.) Kars Belediyesi Kültür ve Sanat Yay., Kars 2011.

– Kazak Destanları VIII-Alpamıs ve Kambar Batır, TDK Yay., Ankara 2011 (Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan ile birlikte)

– Türkmenistan Kültürü Araştırmaları, AKM Yayınları, Ankara 2010.

– Âşık Mevlüt İhsani’den Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yayınları, Ankara 2009 (Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ile birlikte).

– Karacaoğlan Araştırmaları, İzmir 2009 (Makaleler Antolojisi)

– Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yayınları, Ankara 2009 (Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ile birlikte).

– Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri, TDK Yayınları, Ankara 2008 (Nail Tan ve Mete Taşlıova ile birlikte)

– Kırgız Destanları III-Kocacaş Destanı, TDK Yayınları, Ankara 2007 (Gülsine Uzun ve Baki Bora Hança ile birlikte)

– Türk Dünyasında Köroğlu Anlatmaları (B. A. Garriyev), TDK Yayınları, Ankara 2007. (Yrd. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı ve Dr. Feyzullah Rahmankulov ile birlikte)

– Kırgız Destanları VI-Manas Destanı (Sagınbay Orozbakoğlu), TDK Yayınları, Ankara 2007 (Şurubu Uraimova ile birlikte).

– Kazak Destanları IV-Kırım’ın Kırk Batırı (Murın Jırav (Serginbayev)), TDK Yayınları, Ankara 2007 (Yrd. Doç. Dr. Metin Arıkan ile birlikte).

– Türkmen Şiiri Antolojisi, Türksoy Yayınları, Ankara 1995. (Prof. Dr. Gurbandurdı Geldiev ile birlikte.)

– Manas Destanı Üzerine İncelemeler (Çeviriler I), TDK Yayınları, Ankara 1995.

– Manas Destanı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995. (Alimcan İnayet ile birlikte.)

– Halk Bilimi Yöntemi, (K. Krohn-J. Krohn’dan Çeviri), TDK Yayınları, Ankara 1995. (Günsel İçöz ile birlikte).

– Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri, Akademi Kitabevi, İzmir 1992.

– Sahada Folklor Derleme Teknikleri, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1992.

– Az i Ya (Olcas Süleymanov’tan Aktarma), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1992. (Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu ve Mustafa Öner ile birlikte.)

– Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi)-İnceleme, Şerh, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırmaları Dairesi Yayınları, Ankara 1989. [İlaveli İkinci Baskı: “Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi) Transkripsiyon, İnceleme, Metin”, Akademi Kitabevi, İzmir 1999.]

– Tâhir ile Zühre Hikâyesi (İnceleme-Metin), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983. [İkinci Baskı: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1998.]

– Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukâyeseli Bir Araştırma, Baylan Matbaası, Ankara 1974. [İlaveli İkinci Baskı: Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Akçağ Yayınları, Ankara 1995.]

Papers:

–  “Sepetçioğlu’nun Kendi Ağzından Hayatı, Eserleri, ve Eserleri Hakkında Yorumları” Zile Kültür Ve Sanat Dergisi: Tarih ve Kültür III. Zile Sempozyumu Bildiileri Özel Sayısı, İzmir, 2016. ss.402-406.

– “Mahtumkuli ve Türk Dünyası”, Türkologiya, Azerbaycan, 2015 ss.30-34.

– “İssledovaniya po Yazıku, Literature i Kulture Altayskix Tyurkov, İzdannıe v Turtsii” (Altay Türkçesi, Edebiyatı ve Folkloruyla İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmalar), Bilim Dergisi 2007-3, İnstitut Altaystiki im. S.S. Surazakova, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti, 2007, s. 116-120.

-“Mahtumkulu ve Türk Dünyası”,Türkologiya Dergisi, Bakü 2015, s.30-35

-“Türk Kültüründe Tarihi Gelişim İçinde Hayvan ve Bitkilerin “Ölçü Birimi” Olarak Kullanılması Hakkında.” Milli Folklor, C.12, S.95, 2012, S.96-102

– “Dede Korkut’ta Halk Hukuku Unsurları”, Bilig, S. 58, Ankara 2011, s. 245-256.  35-41.

– “Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teşkilatlarında Dikotomik Özellik”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. XI/I, İzmir 2011, s. 11-14.

– “Türkmen Edebi Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Çizgisi”, Milli Folklor, C.11, S.84, Kış,2009, s.18-22

– “Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komiğine Bağlı Mizahi Unsurlar.” (Pınar Fedakar ile birlikte). Milli Folklor. C. 11, S. 82, Yaz 2009, s. 98-109.

– “Mukayeseli Edebiyat ve Mukayeseli Folklor Çalışmaları Üzerine Görüşler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. VIII, S. II, İzmir 2008, s. 111-116.

– “Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi”, Turkish Studies, Osman Nedim Tuna Armağanı, C. 2/2, 2007, s. 680–689.

– “Er Töştük Destanındaki Stereotype Motiflerin Analizleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, C. VI, S. I, İzmir 2005, s. 235–239.

– “Romanya Tatarları Arasında Yaşayan Ortak Destan ve Hikâyelerimiz”, Türk Dili, TDK Yayınları, S. 600, Ankara 2001, s. 698–706.

“Certains Types Humoristiques Arabes Et Persans Dans L’Humour Anatolien”, Historical and Linquistic Interaction Between Inner-Asia and Europe, Szeged-Macaristan 1997, s. 375–380.

– “Yeni Bir Oğuzname Yazmasında Cengiz Han ile İlgili Rivayetler”, Türk Kültürü Araştırmaları, (Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Armağan), Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXXII/1–2, 1994, Ankara 1996. s. 343–362.

– “Türk Ortak Yazı Dili Problemi”, Avrasya Etütleri, S. I, Ankara 1994, s. 81–86.

– “De la naissance à la mort” Sur le quelques croyances Anatolies”, Altaic Religions Relief and Practics, Budapest 1992, s. 389–394

– “Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’de Yaşayan Kolları”, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XXIX/1–2, Ankara 1991, s. 345–369: [Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, 1988, Ankara 1994, s. 157–177: “Türkeli Gazetesi” 15 Haziran 1998.]

– “Deux Epopès Entre Türkmenistan et Anatolie”, L’Asie Centrale et ses Voisins, Paris-İnalco 1990, s. 121–129.

– “La Survie de Certaines Croyances et Coustumes Turque Anciennes en Anatolie”, Aspects of Altaic Civilization –III, Indiana-ABD 1990, s. 223–229.

– “Köroğlu’nun Özbek Varyantları”, Millî Folklor, Türk Dünyası Özel Sayısı, Ankara 1989.

– “Anatoliskıy i Uzbekskıy Variantı Skazaniye O Tahire i Zühre”, Sovetskaya Turkologıya, S. 3, Bakü-Azerbaycan 1987, s. 63–67.

– “Les Aires d’Expansiton des Anecdotes de Nasreddin Hoca”, Makedonsky Folklor, XIX, S. 38, Skopye-Yugoslavia 1986, s. 23–31.

– “Türkçe Söyleyen Ermeni Aşuğları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. IV, İzmir 1985, s. 1–9.

– “Kazan’da Bulunan Yeni Bir Oğuzname Nüshası Üzerine”, Millî Folklor, S. 26, 1985, s. 4–7

– “Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, S. III, İzmir 1984, s. 141–152.

– “Türk-Ermeni Halk Edebiyatı Münasebetleri”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Y. XX, S. 225, Ankara 1982, s. 146–152.

– “Ermeni Harfleriyle Yazılmış Bir Meddah Hikâyesi: Kapucubaşı”, Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı, 1976, Ankara 1977, s. 277–295.

– “Ermeniler Arasında Türk Halk Hikâyeleri”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 7, Erzurum 1976, s. 17–23.

– “Azerbaycan’da Halk Hikâyeleri Çalışmaları Hakkında Notlar”, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Y. XI, S. 128, Ankara 1973, s. 648–651.

– “Boğazlıyan’da Çiğdem Pilavı”, Türk Folklor Araştırmaları, C. 12, S. 242, İstanbul 1969.

Further information can be found in the following books written about him:

İbrahim Dilek, Ferah Türker, Türkmen Bilgesi, Türk Kültürü Araştırmaları Armağan Dizisi, Ankara,2015 (350 pages);

Alimcan İnayet, Zeki Kaymaz, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Yayınevi, İzmir, 2012 (736 pages);

Gürer Gülsevin, Metin Arıkan, Prof. Dr.Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Yayınevi, İzmir, 2005.(864 pages).